Regulamin Fource Entertainment sp. z o.o.

§ 1
Postanowienia ogólne

1) Każda osoba (dalej: Uczestnik), biorąca udział w koncertach, imprezach, wydarzeniach kulturalnych (dalej: Impreza), organizowanych przez Fource Entertainment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 660911 (dalej: Organizator), zobowiązana jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

2) Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy (rozumianej jako czas od momentu zeskanowania biletu Uczestnika do momentu opuszczenia przez Uczestnika miejsca Imprezy) poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.

3) Regulamin jest dostępny:
a) na stronie internetowej Organizatora;
b) przy wejściu na Wydarzenie.

§ 2
Sprzedaż biletów

1) Prawo wstępu na Imprezę mają osoby posiadające ważny bilet (nie dotyczy dzieci do lat trzech) zakupiony w autoryzowanym punkcie sprzedaży, tj. Fource.pl, eBilet.pl, Eventim.pl, GoOut.pl, Ticketmaster.pl oraz w punktach sprzedaży wyżej wymienionych bileterii, w oparciu o regulaminy wprowadzone przez te punkty sprzedaży.

2) Bilet można również nabyć przy wejściu do miejsca, w którym odbywa się Impreza w dniu Imprezy, pod warunkiem, że jest dostępny. Płatność odbywa się tylko gotówką. Cena takiego biletu może się różnić od ceny biletów w przedsprzedaży. Bilet zakupiony w ten sposób jest traktowany jak bilet internetowy, nabyty drogą online.

3) Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na Imprezę, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. Upoważnia to do otrzymania jedynie zwrotu całości lub części kwoty wydrukowanej na bilecie, w zależności od tego czy zgodę cofnięto przed wejściem na koncert, czy w jego trakcie.

4) Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren imprezy.

5) Organizator informuje, że zgodnie z art.133 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń: “Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”.

6) Bilet upoważniający do wejścia na Imprezę musi być oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności.

7) Organizator ostrzega, że kupno biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wstępu i uczestnictwa w Imprezie.

8) Ponadto, Organizator ostrzega, że udostępnianie zdjęć biletów na social media niesie ze sobą ryzyko kradzieży kodu biletu przez osoby postronne, a w konsekwencji niemożność skorzystania z biletu przez jego właściciela.

9) W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia biletów.

10) § 2 pkt. 9 nie dotyczy osób poruszającym się na wózku inwalidzkim. W takim przypadku do posiadania biletu zobowiązana jest tylko osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, natomiast jej opiekun nie.

§ 3
Zakres obowiązków organizatora, odwołanie i zmiana programu imprezy

1) Do obowiązków Organizatora imprezy należy zapewnienie posiadaczowi ważnego biletu wstępu na teren Imprezy na jaką opiewa bilet w celu uczestnictwa w tej Imprezie oraz zapewnienie zaplecza organizacyjnego Imprezy i jej niezakłóconego przebiegu.

2) Organizator ma prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

3) Organizator ma prawo zmienić datę, oraz program Imprezy z ważnych przyczyn, tj. ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca występ wykonawcy oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu Imprezy. W takich okolicznościach, w przypadku zmiany daty lub programu, posiadacz biletu będzie miał prawo do zwrotu biletu za zwrotem kwoty, na jaką bilet opiewa w terminie jednego miesiąca od daty ogłoszenia zmiany, chyba że Organizator zastrzeże inaczej.

4) Organizator ma prawo zmienić miejsce Imprezy bez podania przyczyny, w ramach tej samej miejscowości. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu biletu, chyba że Impreza została przeniesiona do innej miejscowości.

5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ułożenie programu artystycznego przez artystę ani za długość występu. Wszelkie zmiany programu dokonane przez artystę nie są podstawą do zwrotu biletu.

§ 4
Bezpieczeństwo imprezy

1) Uczestnicy Imprezy są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz regulaminu miejsca, w którym odbywa się Impreza.

2) Na terenie, na którym odbywa się Impreza zabrania się:
a) wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, własnych napojów oraz jedzenia (za wyjątkiem napojów i jedzenia koniecznych ze względów medycznych oraz takich, które służą i są niezbędne dla dzieci lub kobiet w ciąży), środków odurzających lub substancji psychotropowych, paralizatorów, miotaczy gazu, noży, pałek, łańcuchów, petard, świec dymnych, laserów, wskaźników laserowych oraz przedmiotów, które mogłyby być wykorzystane jako pociski oraz wszelkich im podobnych, wszelkich opakowań szklanych, metalowych oraz plastikowych oraz wszelkich przedmiotów o ostrym zakończeniu,
b) wnoszenia i posiadania sprzętu nagrywającego audio i video oraz sprzętu fotograficznego, a także wykonywania fotografii, nagrywania dźwięku i filmowania w celach innych niż prywatne (nie dotyczy akredytowanych dziennikarzy), a w szczególności w sposób utrudniający uczestniczenie w Imprezie innym osobom,
c) wchodzenia do pomieszczeń lub na teren, oznaczonych jako „Zakaz Wstępu” (np: pomieszczeń służbowych, elementów konstrukcji sceny, pomieszczeń dla artystów, itp.),
d) palenia tytoniu i papierosów poza oznaczonymi strefami dla palących,
e) rzucania jakimikolwiek przedmiotami.

3) Wniesienie bagażu (rozumianego jako torba/walizka/plecak większy niż 50x30x25 cm) jest możliwe pod warunkiem pozostawienia go w szatni. Torby i plecaki oraz odzienie wierzchnie można wnieść, o ile regulamin miejsca, w którym odbywa się Impreza nie stanowi inaczej.

4) Organizator zastrzega sobie prawo do tego, by:
a) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby posiadacz biletu opuścił teren Imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik Imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
b) Odmówić wstępu na teren Imprezy posiadaczom biletów, u których stwierdzono posiadanie broni, oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie.
c) Odmówić wstępu osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków lub zakłócającej porządek publiczny i zachowującej się agresywnie.
d) Odmówić wstępu dziecku lub osobie niepełnoletniej nieposiadającej protekcji słuchu.
e) Przeszukać uczestnika lub jego bagaż, walizkę, torbę, plecak czy inne mienie.
f) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby uczestnik pozostawił torby, plecaki lub odzienie wierzchnie w szatni.

5) Na terenie, na którym odbywa się Impreza, może być użyty system monitoringu, pozwalający na rejestrację za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk: przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących.

§ 5
Prawa i obowiązki uczestników imprezy

1) Uczestnikiem Imprezy może być osoba małoletnia do 16 lat, jeżeli znajduje się pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostaje, po nabyciu biletów wstępu zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej.

2) Jeden opiekun może być odpowiedzialny za maksymalnie 2 osoby małoletnie.

3) Osoby, niepełnoletnie które ukończyły 16 lat mogą uczestniczyć w Imprezie pod warunkiem posiadania ważnego biletu oraz poprawnie wypełnionej i podpisanej zgody opiekunów prawnych na uczestnictwo w Imprezie, której wzór udostępnia Organizator. (Kliknij aby pobrać wzór zgody pisemnej)

4) Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innej granicy wieku wskazanego w zdaniach poprzedzających w stosunku do poszczególnych Imprez i do poinformowania o tym na swojej stronie.

5) Postanowienia punktu 1 i 2 mają zastosowanie, o ile regulamin miejsca, w którym odbywa się Impreza, nie wskazuje wyższej granicy wstępu.

6) Osoby uczestniczące w Imprezie mają obowiązek posiadać przy sobie ważny dokument potwierdzający tożsamość, przez który należy rozumieć: dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość zaopatrzony w wizerunek twarzy i adres
zamieszkania osoby.

7) Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu a także w strefie działania świateł stroboskopowych. Uczestnicy Imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży, dzieci oraz osoby chore na epilepsję.

8) Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

9) Na terenie Imprezy zakazane jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności handlowej, reklamowej, marketingowej, promocyjnej nie uzgodnionej uprzednio z Organizatorem. Osoby naruszające ten zakaz będą usunięte z terenu Imprezy. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu nie stosującego się do zakazu.

10) Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od terminu Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:

Fource Entertainment sp. z o.o.
ul. Chmielna 2/31
00-020 Warszawa

11) Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym.

12) Ewentualne niedogodności związane z ograniczoną widocznością, które wynikają z ustawienia elementów nagłośnienia, oświetlenia lub oznaczeń sektorów oraz niedogodności związane z nagłośnieniem Imprezy podlegają ewentualnym reklamacjom tylko w dniu Imprezy.

13) Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.

§ 6
Przepisy karne

1) Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu miejsca, w którym odbywa się Impreza lub Regulaminu Imprezy przez Organizatora lub Służby Porządkowe, podlega karze grzywny albo ograniczenia wolności.

2) Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.

§ 7
Postanowienia końcowe

1) Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem w przypadku imprez masowych zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504).